[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
SÁBADO, 28 DE XANEIRO DE 2023
   Está en » depontevedra.es » ..... » Patrimonio Documental » Guía do Patrimonio Documental da Provincia de Pontevedra
Páxina Principal
Patrimonio Documental
Guía do Patrimonio
Documental da Provincia
de Pontevedra
Arquivo Deputación Provincial
Arquivo Histórico Provincial
Arquivos municipais
Arquivos das Entidades Locais Menores
Arquivo da Mancomunidade do Salnés
Arquivos dos Xulgados de Paz
Arquivos Capitular e Histórico Diocesano de Tui
Arquivo da Autoridade Portuaria
de Marín e Ría de Pontevedra
Coleccións documentais do Museo de Pontevedra
Fondo Cárcere Partido Xudicial de Tui
Coleccións documentais da Fundación Penzol
Arquivo do Instituto de Pontevedra
Sánchez Cantón
Arquivos das Irmandades e Cámaras Agrarias

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
GUÍA DO PATRIMONIO DOCUMENTAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

Arquivo da Cámara Agraria Provincial


Arquivo da Cámara Agraria Provincial

Descrición Fondo. Norma ISAD (G)1. Área de identificación
1.1. Código de referencia ES. ACAP 36038
1.2. Título Arquivo Cámara Agraria Provincial
1.3. Datas 1890-2003
1.4. Nivel de descrición FONDO
1.5. Volume e soporte 760 unidades de instalación


2. Área de contexto
2.1. Nome do produtor CÁMARA OFICIAL SINDICAL AGRARIA – CÁMARA AGRARIA PROVINCIAL
2.2. Historia institucional/
Recesión biográfica

A orixe das ámaras agrarias remóntanse ó R.d. de 14 de novembro de 1890, que regula de forma detallada estas asociacións, de carácter voluntario e cualificadas de interese público, con funcións de defensa e fomento do agro.

Logo de varias modificacións, atendendo á realidade socio-política de cada momento, xorden as irmandades sindicais de labregos e gandeiros no ano 1939, modificadas polo Decreto de unidade sindical agraria de 17 de xullo de 1944 e a publicación do regulamento das Irmandades en 1945.

As irmandades sindicais provincias conviviron ata 1947 coas cámaras oficiais agrícolas, fusionándose nunha nova corporación de dereito público denominada Cámara Oficial Sindical Agraria (COSA).

A COSA tiña funcións moi amplas, pasando de ser corpos consultivos da administración en materia agraria a actuaren como órganos executivos e representantes dos intereses dos traballadores agrícolas e das industrias relacionadas con eles.

A aparición dun sistema democrático e a nova realidade sindical derivaron na creación, en 1977, en plena transición democrática, das cámaras agrarias provinciais, que se mantiveron ata a súa descentralización e transferencia ás respectivas comunidades autónomas en 1995. Estes ultimos procesos conlevaron unha paralización administrativa e funcional destas, antesala dunha desaparición prevista como organismo.

2.3. Historia arquivística

A documentación xerada pola Cámara Oficial Sindical Agraria estivo nas suas orixes nun local na rúa Andrés Muruáis para trasladarse posteriormente á rúa Pasantería,1, no edificio de Sindicatos; finalmente, no mes de agosto de 1981, instálase no edificio que ocupa na actualidade na praza do Teucro, 18. Este, que se construíra en 1744, forma parte do pazo de San Román, ocupando a parte arcada e de menos altura.

O local do arquivo sitúase na planta superior, baixo cuberta; foi recentemente remozado e dotado dos equipamentos necesarios, superando unha fase de problemas de illamento térmico e de humidades. Dispón de máis de douscentos metros lineais de estantes metálicos e varias mesas de traballo e consulta.

A documentación conservada fora no seu día -década dos anos setenta- organizada polo funcionario Perfecto Hermida Santos, conservando certa organización, a pesar de que moita estaba afectada pola humidade, as malas condicións de almacenamento e os insectos.

O último proceso de organización do fondo documental iníciase no ano 2004 e remátase nos inicios do 2005. Como resultado da descrición elaboráronse o cadro de clasificación, creado “ad hoc” por descoñecerse antecedentes nin actuacións similares; un inventario somero, que relaciona as 760 unidades de instalación coa información das súas series e datas extremas; e, por último, un inventario detallado que describe en 2.626 rexistros o conxunto de expedientes e documentos que compoñen o arquivo.

Neste proceso organizativo, baixo a dirección técnica do Servicio Técnico do Patrimonio Documental, colaboraron as seguintes persoas:
José Luis Castro Carpintero
Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo
Manuela González Rey
Francisco Orge Ventín
Jacobo Domínguez Pedreira
Isabel Balchada Bermúdez
Iria Chaves Moledo
Montserrat Romero Alonso
Iñaki Varela Pérez

2.4. Forma de ingreso Por transferencias descontinuas dende as oficinas xestoras.


3. Área de contido e estrutura
3.1. Alcance e contido

Apréciase un elevado volume documental, que conserva con notoria continuidade a maior parte da produción xerada pola entidade.

Do conxunto destacan, polo nivel informativo, as actas dos diferentes órganos de goberno, e polo seu interese o conxunto fotográfico do voo realizado no ano 1969 que recolle a totalidade da provincia e supón unha fonte gráfica de importancia, que reflicte as variables xeográficas resultantes da evolución urbana e económica.

Así mesmo, a incualificable destrución do patrimonio documental da maior parte das Irmandades locais fai deste fondo unha fonte necesaria, toda vez que recolle copias das actas, dos orzamentos, das circulares... destes organismos.

3.2. Valoración, selección e eliminación A documentación sofre o primeiro e único proceso selectivo nas propias oficinas que os producen, previamente ó envío ó arquivo, non realizándose nos últimos anos ningún proceso de expurgo selectivo. Documentación de conservación permanente.
3.3. Novos ingresos É un fondo aberto, suxeito a novas transferencias pese á perda de funcións e ó seu escaso funcionamento.
3.4. Organización O fondo organizouse seguindo un criterio de clasificación orgánico-funcional, co resultado do actual cadro de clasificación, artellado arredor de catro seccións, referidas sucesivamente á xestión dos órganos de goberno colexiados e unipersoais, ó funcionamento administrativo da entidade, á xestión de servizos e relacións con outras administracións e, por último, ó control e xestión orzamentario e dos seus recursos. Cada unha destas seccións subdivídese en subseccións e estas en series e subseries, atendendo á variedade da tipoloxía documental e ás series existentes.

CADRO DE CLASIFICACIÓN

1. GOBERNO

1.1. Órganos nacionais
.Asemblea Nacional / Asemblea Xeral 1946-1972 4
.Comisión Permanente Irmandade Sindical Nacional 1963-1967 1
.Regulamentos. Informes 1963-1970 3
1.2. Órganos provinciais
.Expedientes de constitución 1947-1950 1
.Ordenanzas. Estatutos. Regulamentos 1945-1986 2
.Asembleas plenarias 1946-1999 6
.Comité executivo 1972-1977 2
.Comisión Permanente 1950-1983 7
.Asembleas comarcais 1966-1968 2
.Asembleas Sección Sociais 1958-1978 3
.Asembleas Agrarias de alcaldes e Irmandades 1955 1
1.3. Presidente
.Correspondencia particular 1958-1974 1
.Notas de prensa. Fotografías 1963-1984 9
.Honras e disticións 1967-1973 1

2. ADMINISTRACIÓN

2.1. Secretaría
.Circulares 1948-1991 14
.Correspondencia 1948-2002 44
.Memorias 1944-1993 6
.Informes 1957-1991 6
.Censos, enquisas e estatísticas 1953-1994 33
.Arquivo 1960-1977 1
2.2. Rexistro
.Libro de rexistro de entrada e saída 1965-1994 4
2.3. Patrimonio. Contratación
.Expedientes de patrimonio 1916-2004 9
.Expedientes de contratación 1979 1
2.4. Cargos e persoal
.Expedientes persoais 1948-2003 19
.Control de horarios 1990-1994 1
.Nóminas. Retribucións 1949-1996 11
.Licencias, permisos, vacacións 1972-1991 2
.Comisións delegada de persoal 1973-1977 1
2.5. Informes xurídicos. Lexislación 1890-2001 3

3. SERVIZOS

3.1. Tutela e control Cámaras Agrarias Locais
.Orzamentos 1948-1995 122
.Actas Xuntas parroquiais 1971-1982 2
.Estatutos. Ordenanzas 1943-1980 4
.Persoal 1947-1995 30
3.2. Eleccións
.Expedientes de eleccións 1966-2002 31
3.3. Grupos de Colonización. Obras 1942-1976 11
3.4. Formación agropecuaria
.Congresos e cursos 1944-1992 25
.Centros de formación 1943-1979 3
.Follas divulgativas. Publicacións 1965-1972 4
3.5. Fomento agropecuario
.Campañas agrícolas 1950-1993 21
.Subvencións 1974-1990 12
.Feiras, exposicións e campionatos 1950-1983 17
.Concentración parcelaria 1954-1980 4
.Inseminación artificial 1960-1983 1
.Defensa de pragas e xeadas 1965-1980 2
.Estamento Provincial de Castradores 1950-1977 3
.Voo fotográfico 1969-1984 6
3.6. Comunidade de Montes
e Regantes
1963-1997 12
3.7. Mutualidade Nacional de Previsión.
Seguridade Social Agraria
1901-2000 36
3.8. Cooperativas do Campo 1944-1978 8
3.9. Gandería rural. Tribunal Xurado
.Multas. Denuncias 1974-1978 1
.Gardas rurais. Investigación 1948-1983 1
.Incendios forestais 1958-1995 1
3.10. Colaboración Ministerio de Agricultura
.Servizo Nacional do Trigo 1945 1
.Instituto de Relacións Agrarias 1975-1991 24
.Instituto de Reformas e Desenvolvemento Agrícola 1970-1980 1
.Instituto de Conservación da Natureza 1948-1983 1
.Instituto de Fomento Asociativo Agrario 1992-1995 1
.Xefatura Agronómica 1965-1983 1
.Dirección Provincial 1982-1988 2
.Organismos centrais 1984-1988 1

4. ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA

4.1.1. Orzamento ordinario
.Expediente xeral do orzamento ordinario 1943-1996 188
4.1.2. Orzamento extraordinario
.Expediente xeral do orzamento extraordinario 1979-1985 2
4.2. Recadación. Tributación
.Subvencións 1991-1994 1
.Contribución territorial rústica 1943-1982 2
.Cotas. Derramas 1970-1977 1
4.3. Crédito agrícola 1946-1986 17


4. Área de condicións de acceso e utilización
4.1. Condicións de acceso O acceso é libre, coas restricións impostas na lexislación estatal e autonómica, é dicir, os documentos que conteñen datos persoais ou que afecten á intimidade das persoas.
4.2. Condición de reprodución A reprodución está limitada polas condicións de conservación.
4.3. Lingua / escritura(s) dos documentos Uso preferente do castelán na totalidade do fondo documental.
4.4. Características físicas
e requisitos técnicos
A documentación atópase en xeral en bo estado de conservación, sendo os soportes diversos maiormente en papel.
4.5. Instrumentos de descrición - Cadro de clasificación específico do fondo.
- Inventario somero en soporte informático, cun total de 801 rexistros, e papel.
- Inventario detallado en soporte informático, cun total de 2.626 rexistros, e papel.


5. Área de documentación asociada
5.1. Existencia e localización dos documentos orixinais Arquivos das Irmandades de labradores e gandeiros e cámaras agrarias locais.
5.2. Existencia e localización de copias Non se coñecen.
5.3. Unidades de descrición relacionadas Non se coñecen.
5.4. Nota de publicacións Non se coñecen.


6. Área de notas
6.1. Notas

Xunto co fondo da Cámara Agraria Provincial consérvanse no mesmo local restos documentais das desaparecidas Irmandades e Cámaras Locais de Pontevedra, Ponte Sampaio e Vilanova de Arousa, contando tamén coa oportuna organización e descrición.

Elaborouse, coa mesma, un sinxelo inventario da hemeroteca conservada xunto co fondo documental, que inclúe as revistas, anuarios, memorias, publicacións oficiais, folletos e monografías conservados.7. Área de control da descrición
7.1. Nota do arquiveiro Servizo Técnico do Patrimonio Documental
7.2. Regras ou normas ISAD (G) Norma Internacional General de Descripción Archivística
7.3. Data da descripción Xaneiro 2005

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 25/09/2006 10:27
Copyright © 2002-2023, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/