[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
VENRES, 8 DE DECEMBRO DE 2023
   Está en » depontevedra.es » ..... » Patrimonio Documental » Guía do Patrimonio Documental da Provincia de Pontevedra
Páxina Principal
Patrimonio Documental
Guía do Patrimonio
Documental da Provincia
de Pontevedra
Arquivo Deputación Provincial
Arquivo Histórico Provincial
Arquivos municipais
Arquivos das Entidades Locais Menores
Arquivo da Mancomunidade do Salnés
Arquivos dos Xulgados de Paz
Arquivos Capitular e Histórico Diocesano de Tui
Arquivo da Autoridade Portuaria
de Marín e Ría de Pontevedra
Coleccións documentais do Museo de Pontevedra
Fondo Cárcere Partido Xudicial de Tui
Coleccións documentais da Fundación Penzol
Arquivo do Instituto de Pontevedra
Sánchez Cantón
Arquivos das Irmandades e Cámaras Agrarias

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
GUÍA DO PATRIMONIO DOCUMENTAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

Arquivo municipal de Mondariz


[Prema (click) para ampliar a imaxe]
Arquivo municipal de Mondariz

Descrición FONDO. Norma ISAD (G)1. Área de identificación
1.1. Código de referencia ES.GA.36030.AMMON.
1.2. Título Arquivo municipal de Mondariz
1.3. Datas 1841-2017
1.4. Nivel de descrición FONDO
1.5. Volume e soporte 2.377 unidades de instalación en soporte papel na súa totalidade


2. Área de contexto
2.1. Nome do produtor Concello de Mondariz
2.2. Historia institucional/
Recesión biográfica

O concello de Mondariz sitúase no centro-leste da provincia de Pontevedra, integrado na comarca do Condado. Limita cos concellos de Fornelos de Montes, Covelo, A Cañiza, Salvaterra de Miño, Ponteareas, Mondariz-Balneario e Pazos de Borbén. Conta cunha superficie aproximada de oitenta e cinco quilómetros cadrados, nos que se asentan setenta e tres entidades diferenciadas de poboación nas que viven algo máis de seis mil habitantes.

As parroquias que integran este territorio dependían no antigo réxime de catro xurisdiccións, todas elas con señorío laico. Na xurisdicción de Achas, dependente do conde de Salvaterra, atopábase a parroquia de Lougares. Na xurisdicción de Oliveira a parroquia de Portela. Na xurisdicción de Sobroso, con señorío do marqués de Sobroso, estaban integradas as parroquias de Frades, Gargamala, Meirol, Mouriscados, Queimadelos, Riofrío, Mondariz, Sabaxáns e Vilar. Por último, o couto de Toutón, formado pola parroquia do mesmo nome, dependente de D. Juan Araújo.

Será no ano 1836 cando definitivamente xurda o actual Concello de Mondariz, dentro do Partido Xudicial de Ponteareas e formado polas parroquias de Lougares, Portela, Frades, Gargamala, Meirol, Mouriscados, Queimadelos, Riofrío, Sabaxáns, Vilar, Toutón e Santa Eulalia de Mondariz.

Con posterioridade as parroquias de San Martiño de Portela, que logo cambiará a súa denominación pola hoxe coñecida de Vilasobroso, e a de Santa María de Queimadelos en 1924 e 1935, respectivamente, constituíronse en Entidades Locais Menores.

A principal modificación acontecida no concello prodúcese coa segregación da parroquia de Santa Eulalia de Mondariz para constituír unha Entidade Local Menor e, de seguido, o Concello de Mondariz-Balneario no ano 1924.

2.3. Historia arquivística

A casa do concello de Mondariz é unha edificación exenta, de recente construcción, integrada nunha fermosa superficie axardinada dentro do núcleo urbano. Destaca pola súa horizontalidade e a grande superficie acristalada, seguindo a tradición das galerías, que se completa cun lucernario central sobre as escaleiras de acceso á planta alta, producindo todo iso unha considerable iluminación natural no interior do edificio.

O arquivo dispuxo de diferentes ubicacións nos últimos anos. Recentemente habilitouse, logo da oportuna reforma e adecuación un local de máis de cincuenta e cinco metros cadrados no soto da casa do concello, antes dedicada na súa totalidade a garaxe e almacén municipal. Dispón este local dunhas axeitadas condicións ambientais e de habitabilidade, con ventilación e iluminación natural, sistemas de control da humidade e espazo suficiente para a disposición dos fondos documentais a medio prazo.

Para levar á cabo a súa función de depósito documental instaláronse neste local un total de cento cincuenta metros lineais de estantería metálica, disposta segundo se amosa no plano adxunto, suficientes para o fondo documental actual. Dispón ademais de moble ficheiro metálico para a consulta do catálogo do propio arquivo.

O fondo documental producido polo Concello de Mondariz no decurso da súa actividade ó longo destes anos, e que aínda se conservaba, recibiu nos anos 1986-1987 o tratamento técnico oportuno, incluído dentro da programación xeral do Servizo Técnico do Patrimonio Documental para a provincia de Pontevedra.

Daquela, conseguiríase centralizar no local destinado a arquivo a totalidade dos fondos existentes, dispersos e carentes da axeitada organización. Ademais da clasificación e ordenación da documentación, procedeuse a elaboralos instrumentos necesarios para o seu control e manexo, tanto en soporte tradicional como informatizado.

Posteriormente desenvolvéronse novas actuacións técnicas de incorporación da documentación, reconversión técnica, de acordo co novo cadro de clasificación establecido a nivel nacional para o conxunto dos arquivos municipais e informatización dos instrumentos de descrición, nos anos 1987, 1994, 1999, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 e 2017.

Os traballos de organización e descrición documental, baixo a dirección técnica do STPDOC, leváronos a cabo:
Rosana Alonso Comesaña
Ana María Álvarez Villar
José Luis Castro Carpintero
Jacobo Domínguez Pedreira
Manuela González Rey
María Dolores Pereira Oliveira
Carlos Pérez Guisado
Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo
Daniel Rodríguez Menéndez
Ana María Valles Castro
Iñaki Varela Pérez
Isabel Couso Bravo
Carmen Touzón Fernández
María del Carmen Martín Regueira
Iria Chaves Moledo
Mónica Núñez Carro
Francisco Orge Ventín
Lara María Moldes González
Miguel Martínez Puig
Olalla Barreiro Molano
Pablo Pastoriza Rozas
Fátima Baña Hernanz
Paula Boullosa Rodríguez
Salustiano Ferreirós Muinelo
Teresa Blanco Uzal

2.4. Forma de ingreso Por transferencia directa ó arquivo no remate da súa tramitación administrativa e coincidindo co seu escaso uso administrativo.


3. Área de contido e estrutura
3.1. Alcance e contido

O fondo conservado corresponde na súa maior parte ó século XX, aínda que conta con bastantes documentos illados do século XIX; presenta, en xeral, un bo nivel de conservación.
Este conxunto documental foi clasificado en catro grandes seccións, de acordo co novo cadro de clasificación proposto para o conxunto dos arquivos dos concellos.

A sección GOBERNO, que inclúe, basicamente, aquela documentación xerada polos órganos persoais e colexiados do propio Concello, supón algo menos do tres por cento do total do fondo documental. Destacan especialmente os libros de actas do Pleno, nos que faltan os correspondentes ós primeiros anos, conservándose dende 1854, e os dos outros órganos colexiados, tales como a Comisión Municipal Permanente, completos dende 1924, agás aqueles períodos nos que non existiu este órgano.

A documentación da sección ADMINISTRACIÓN, referida ó propio funcionamento interno do Concello, supón algo menos do catorce por cento do total, sobresaíndo polo seu volume a correspondencia, que non conserva documentos anteriores a 1911; os libros de rexistro de entrada e saída de documentos, ou a documentación referida ó persoal municipal, con testemuños, neste caso, dende 1895.

Algo maior é o volume que ocupan os fondos da sección SERVIZOS, un trinta por cento do total destacando aquela documentación relacionada coa xestión e control das obras municipais ou particulares, do control das instalacións industriais e comerciais e de urbanismo, a pesar de corresponder na súa maior parte ó século XX.

Destacan tamén nesta sección os padróns de habitantes e as súas alteracións dende 1851, e os libros de nacementos, defuncións e matrimonios das diferentes parroquias, conservados dende 1841, anteriores á creación dos rexistros civís no ano 1870 e antecedentes destes.

Cómpre salientar, ademais, a documentación relacionada coas quintas e recrutamentos, conservada na súa práctica totalidade dende 1873. Así mesmo, aquela referida ás eleccións e censos electorais, dende 1843.

Algo máis da metade do volume documental corresponde á sección de FACENDA cun cincuenta e tres por cento do total; sobresae toda aquela que ten relación coa elaboración e xestión dos presupostos ordinarios municipais, conservada dende 1855, anque soamente con certa continuidade a partir de 1925.

A documentación sobre impostos e taxas ten abundantes testemuños do século XIX, especialmente na documentación referida á contribución territorial rústica e urbana, dende 1851, ou ó funcionamento da Xunta Pericial, dende 1857.

3.2. Valoración, selección e eliminación A pesares da existencia de manuais e estudios de valoración e expurgo documental, tendo en conta a inexistencia dunha consistente argumentación técnica e legal, ademais da escaseza do fondo xa de por si conservado, a única eliminación levada a cabo foi a dos duplicados, fotocopias ou publicacións periódicas que acompañaban ós documentos e expedientes.
3.3. Novos ingresos Transferencias anuais incorporadas polo Servizo Técnico do Patrimonio Documental.
3.4. Organización
CADRO DE CLASIFICACIÓN

1. GOBERNO

1.1. CONCELLO / PLENO
1.2. ALCALDE
1.3. COMISIÓN DE GOBERNO/ COMISIÓN PERMANENTE
1.4. COMISIÓNS INFORMATIVAS E ESPECIAIS

2. ADMINISTRACIÓN

2.1. SECRETARÍA
2.2. REXISTRO
2.3. PATRIMONIO
2.4. PERSOAL
2.4.1. ADMINISTRACIÓN DE PERSOAL
2.4.2. DISCIPLINA E CONTROL
2.4.3. CLASES PASIVAS/ SS / MUTUALIDADES
2.4.4. SELECCIÓN DE PERSOAL
2.4.5. REPRESENTACIÓN DO PERSOAL
2.5. SERVIZOS XURÍDICOS
2.6. CONTRATACIÓN
2.7. ARQUIVO

3. SERVIZOS

3.1. OBRAS E URBANISMO
3.1.1. PLANIFICACIÓN
3.1.2. PLANS DE OBRAS E SERVIZOS
3.1.3. OBRAS MUNICIPAIS
3.1.4. OBRAS PARTICULARES
3.1.5. INDUSTRIAS
3.2. SERVIZOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAIS
3.3. ABASTECEMENTOS E CONSUMOS
3.3.1. ABASTOS E CONSUMOS
3.3.2. MATADOIRO
3.3.3. AUGA
3.3.4. OMIC
3.3.5. PÓSITO
3.4. TRANSPORTES
3.5. SEGURIDADE CIDADÁ
3.6. SANIDADE
3.7. BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL
3.8. EDUCACIÓN
3.9. CULTURA
3.10. DEPORTES
3.11. POBOACIÓN
3.12. QUINTAS E MILICIAS
3.13. ELECCIÓNS

4. FACENDA

4.1. INTERVENCIÓN
4.1.1. ASUNTOS XERAIS
4.1.2. PRESUPOSTOS ORDINARIOS
4.1.3. PRESUPOSTOS EXTRAORDINARIOS
4.1.4. PRESUPOSTOS DE INVESTIMENTOS
4.2. FINANCIACIÓN E TRIBUTACIÓN
4.2.1. IMPOSTOS
4.2.2. TAXAS
4.3. TESOURERÍA
4.3.1. CAIXA
4.3.2. RECADACIÓN
4.3.3. CONTAS BANCARIAS


4. Área de condicións de acceso e utilización
4.1. Condicións de acceso Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes.
4.2. Condición de reprodución Reproducción libre a solicitude do interesado, coa salvidade da protección documental e da salvagarda da súa integridade.
4.3. Lingua / escritura(s) dos documentos Castelán. Galego nalgúns documentos máis recentes.
4.4. Características físicas
e requisitos técnicos
En soporte papel na súa totalidade, cun bo estado de conservación. Aprécianse notables perdas documentais.
4.5. Instrumentos de descrición Guía e cadro de clasificación en papel, publicados e informatizados


5. Área de documentación asociada
5.1. Existencia e localización dos documentos orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fora do arquivo municipal.
5.2. Existencia e localización de copias Non se coñecen, agás naquela documentación derivada dun proceso de colaboración con outras administracións (eleccións, padróns de habitantes e de impostos...).
5.3. Unidades de descrición relacionadas Pola realidade administrativa do eido local podería atoparse documentación moi directamente relacionada co concello e as súas actividades en arquivos doutras administracións do seu ameto xeográfico, especialmente no Arquivo da Deputación Provincial e no Arquivo Histórico Provincial.
5.4. Nota de publicacións *“Inventario arquivo do concello de Mondariz”
Col. “Patrimonio documental da provincia de Pontevedra”, nº 1
D.L. PO-126-96 ISBN 84-88363-66-4
*"Arquivos municipais do Condado"/ José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 8-9, pgs.275-292
*"Os fondos documentais dos arquivos municipais: o caso da provincia de Pontevedra"/ Miguel A. Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 8-9, pgs 317-356
"Os arquivos municipais de Pontevedra: evolución e tratamento"/ Miguel A. Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 21, pgs 229-257
*"Arquivos municipais do Condado" / José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista SOBEROSUM: Revista de Estudios Museo Municipal de Ponteareas.
Tomo I, pgs. 233-246.
*”Mondariz. Historia, guía y hechos pasados”/ José Guisado Nogueira.
Pontevedra: Deputación, 1990.
* Páxina web da Deputación de Pontevedra “depontevedra.es”


6. Área de notas
6.1. Notas O arquivo do concello supón un sistema arquivístico simple, coa función de recoller, conservar e servir a documentación xerada no decurso da xestión administrativa nas oficinas do concello. Carece aínda dunha estructura propia e diferenciada que nos permita considerar a existencia dun arquivo na totalidade e amplitude do termo.


7. Área de control da descrición
7.1. Nota do arquiveiro Servizo Técnico do Patrimonio Documental (STPDOC)
7.2. Regras ou normas General International Standard Archival description, Second Edition, ISAD (G)
7.3. Data da descripción Setembro de 2017

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 07/02/2018 10:47
Copyright © 2002-2023, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/