[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MÉRCORES, 21 DE OUTUBRO DE 2020
   Está en » depontevedra.es
Páxina Principal
Ordenanzas
Ordenanzas 2005
Deputación de Pontevedra
Impostos
Taxas
Prezos públicos
Padroado de Turismo
Escola de Canteiros
Patrimonio da Deputación
Historia
Organismos Autónomos
Atención ó cidadán

Páxina [1] 2
ORDENANZAS 2005 

Acordo regulador do prezo público
pola venda de mapas

A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, en virtude das facultades que lle confiren os artigos 41 a 47 e 148 e concordantes do R.d.l. 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), da autorización prevista nos artigos 4 e 8 da Ordenanza xeral reguladora dos prezos públicos, e do Acordo de delegación do Pleno na Xunta de Goberno para fixar e modificar os prezos públicos, acorda modificar o Acordo regulador do prezo público pola venda de mapas quedando este co seguinte contido literal:

PRIMEIRO. CONTIDO

  Este prezo público esixirase pola venda de mapas propiedade da Deputación Provincial de Pontevedra.

SEGUNDO. OBRIGADOS Ó PAGAMENTO

  Están obrigadas a pagaren este prezo público as persoas ou entidades que compren mapas propiedade da Deputación.

TERCEIRO. CONTÍA

  A estructura e importes deste prezo público figuran no anexo a este acordo regulador.

CUARTO. NACEMENTO DA OBRIGA DE PAGAMENTO

  A obriga de pagamento deste prezo público nace no momento de entregarlle os mapas á persoa ou entidade que os solicite. Non obstante, esixirase o pagamento do prezo con carácter previo á entrega dos mapas, en calidade de depósito previo.

QUINTO. NORMAS DE XESTIÓN

  As persoas ou entidades interesadas na compra de mapas dirixiranse ó Negociado de Rendas co obxecto de que se lle practique a liquidación do prezo público, para inmediatamente despois realizar o seu ingreso en Tesourería, onde recibirá a correspondente carta de pagamento. Con esta dirixirase á Conserxería, onde se lle entregará o material correspondente á cantidade ingresada.

SEXTO. CONTROL E CUSTODIA DO MATERIAL

  Os mapas serán obxecto dunha adecuada contabilización; este material valorarase ó prezo do custo de producción ou adquisición.

  Estes mapas estarán depositados e custodiados baixo a responsabilidade do xefe de Conserxería.

  As entregas gratuítas deste material requiren autorización da Presidencia.

  O responsable de Conserxería remitiralle con carácter anual a Intervención-Ingresos unha relación dos mapas entregados gratuitamente coa correspondente autorización da Presidencia, indicando así mesmo os mapas que había a finais do ano anterior, os entregados durante o ano e os que permanecen en depósito. Ó rematar cada exercicio Intervención comprobará a existencia de mapas.

SÉTIMO. ENTRADA EN VIGOR

  A modificación deste prezo público entrará en vigor e se aplicará, unha vez publicado no Boletín Oficial da Provincia, o día 1 de xaneiro de 2005

Páxina Seguinte Páxina [1] 2

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 10/12/2004 10:30
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/